Халкограф

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761)(Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Главно смърч (Picea abies (L.), по-рядко борове (Pinus spp.) и лиственица (Larix decidua Mill.).

Разпространение: 

В смърчовите гори на Европа, Сибир и Япония. У нас се среща в иглолистните гори.

Морфология: 

Възрастният корояд е дълъг 1,6-2,8 mm, кафяво-черен, блестящ, с кафеникави елитри. Щитчето в предната част е неравно, а в задната част е точкувано, блестящо и в средата с разделящ гладък кил. Елитрите са с малки, слабо изразени, редки точки, блестящи. Има известно различие между двата пола. Мъжките бръмбари имат рядко точкувано чело. Елитрите в задния дял са вдлъбнати, отстрани с 3 двойки остри конусовидни, на еднакво разстояние помежду им, зъбчета. Женските имат на челото дълбока напречна овална ямка, а в задната част на елитрите вместо зъбчета могат да имат издатини. Яйцето е бяло, овално-продълговато. Ларвата е дълга около 3 mm, безкрака, сърповидно извита. Цветът на тялото е бял, а на главата – кафяв. Какавидата е свободна, бяла.

Биология: 

Началото на летежа на по-ниски места е през април, а на по-големи надморски височини – през май. В края на юни и началото на юли летят младите  корояди, които развиват второ поколение до есента. Зимува като ларва, какавида и имаго. От брачната камера излизат звездовидно от 3 до 6 майчини хода. Брачната камера и майчините ходове са дълги 2-6 сm, широки 1 mm и се намират в ликовата част на смърчовите клони. В тънките клони засягат и беловината.

Естествени регулатори: 

Възрастните корояди се унищожават от Thanasimus formicarius (L.). Паразитоиди са: Cheiropachus quadrum (Fabr.), Dinotiscus eupterus (Walk.) (Hymenoptera: Pteromalidae); Eurytoma blastophagi (Hedqvist), E. crassinervis Thomson, E. longicauda Yang, E. morio Boheman (Hymenoptera: Eurytomidae); Mesopolobus  typographi (Ruschka), Rhopalicus  quadratus (Razeburg), R. tutela (Walk.), Roptrocerus brevicornis Thomson, R. xylophagorum (Razeburg), Tomicobia seitneri (Ruschka), Hyssopus  geniculatus (Hartig), Pteromalus  abieticola Razeburg,  Tomicobia pityophthori (Boucek) и др.

Повреди: 

Напада млади и възрастни отслабнали дървета. При силно размножаване заселва също и здрави дървета. Майчините и ларвните ходове прекъсват проводящите тъкани на дърветата и те бързо изсъхват.

Мониторинг: 

По наличието на входни отвори, майчини ходове и ларви. Залагане на феромонови уловки.

Контрол: 

Отсичане, изнасяне от насаждението и обелване на нападнатите смърчови дървета преди летежа на вредителя. Изваждане от сечищата на дебели остатъци от сечта (върхове на смърчови дървета, дебели клони и др.) преди настаняването на корояда в тях.