Повреди при засоляване на почвите и замърсяване на околната среда

Категория: 
Непаразитни болести и повреди и висши паразитни растения
Месец: 
януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември
Разпространение и гостоприемници: 

Този тип повре­ди са характерни за горските и ландшафтни култури и насаждения, разположени около магистралите, селищата и в бли­зост до промишлените центрове, големи замърсители на околната среда. В тези ра­йони в почвата, въздуха и водата попадат значими количества замърсители, които въздействат отрицателно върху корено­вата и листната система на горскодър- весните и храстови видове.

Симптоми и повреди: 

Първите симптоми на повреди вследствие замър­сяване на околната среда се изразяват в пожълтяване на листната петура, като местата около нерватурата остават непроменени. Впоследствие поразената повърхност придобива червеникав отте­нък и постепенно загива, загиналата зона ясно се разграничава от здравата. Заги­ването на короната на дърветата започ­ва отгоре надолу и отвътре навън. При силни или често повтарящи се обгазява­ния се стига до загиване на част от лист­ната маса, отслабване на младите фидан­ки и постепенното им отмиране.

Екологични изисквания: 

Проучва­нията показват, че повредите вследствие замърсяване на околната среда са най-сил­ни в насаждения и култури, разположени в затворени котловини и покрай поречия­та на големите реки.

Мерки за борба: 

Създаване на нови разсадници извън обсега на потенциални замърсители. При създаване на култури да се използват относително устойчиви на замърсителите дървесни и храстови ви­дове. Редовно прилагане на интензивна аг­ротехника и отгледни грижи с оглед уве­личаване устойчивостта на растенията.