Мразоизтегляне

Категория: 
Непаразитни болести и повреди и висши паразитни растения
Месец: 
февруари, март, април
Разпространение и гостоприемници: 

Среща се повсе­местно в разсадниците и младите култу­ри върху преовлажнени почви, при безснежни студени зими, а така също при късни (възвратни), пролетни и ранни есенни сту­дове. Този тип повреда е характерна пре­ди всичко за иглолистните горско дървесни видове в средния и горния лесорастителен пояс.

Симптоми и повреди: 

Мразоизтеглянето се наблюдава често в планинс­ките и по-ниските влажни разсадници, в края на зимата или началото на пролет­та. Механизмът на мразоизхвърлянето е следният: в топлите зимни или ранни про­летни дни през деня почвата се размръзва, през нощта водата в нея замръзва, мла­дите фиданки, заедно с почвата и корено­вата система се издигат нагоре. При топ­ло време почвата отново хлътва надолу, но корените на фиданките остават от­крити върху почвата, растенията бързо губят тургора си и след 3-4 дни полягат върху почвената повърхност.

Причинител: 

Тежка и преовлажнена почва, ниски температури, предизвик­ващи замръзване на почвата, последвани от размразяването и. През последните го­дини в практиката навлезе продукта „Тераует“, който задържа влагата при тре­тиране на почвата и при засушаване под­помага оцеляването на фиданките. Добре е да се знае, че при тежки глинести почви неговото използване може да провокира по­явата на повреди, подобни на мразоизхвър­лянето. Подобни повреди могат да се на­блюдават при използване и на други емулгатори, с цел запазване влажността на почвения субстрат върху тежки почви.

Екологични изисквания: 

Мразоиз­хвърлянето е свързано с тежки, неотцедливи, преовлажнени почви и редуване на ниски с високи температури.

Мерки за борба: 

Превантивни: на преовлажнени почви в разсадниците посе­вите да се извършват върху повдигнати лехи; внасяне на пясък за олекотяване на почвите. При установяване на мразоизхвърляне се извършва незабавно покрива­не на корените на фиданките с почва.