Брястов корояд

Категория: 
Широколистни
Месец: 
май, юни, юли, август, септември, октомври
Латинско име: 
Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Предимно брястове (Ulmus spр.), по-рядко видове от род Quercus, Carpinus, Prunus, Salix и Juglans.

Разпространение: 

Европа, Крим и Кавказ. У нас повсеместно.

Морфология: 

Короядът е дълъг 3,5-6 mm. Тялото е тъмно оцветено. Елитрите са червеникаво-кафяви. Коремчето е скосено към елитрите. При женските то е голо, а при мъжките е покрито с жълтеникави космици. Яйцето е бяло, овално-продълговато. Ларвата е дълга до 6 mm, бяла, безкрака, сърповидо извита. Главата е тъмнокафява. Какавидата е свободна, бяла, в какавидна камерка.

Биология: 

Лети в средата на май. Възрастните корояди се насочват към младите клони на бряста за дохранване и полово узряване. След копулация женската прави майчин ход по клоните или стъблото на бряста, в който снася яйца. Майчините ходове са вертикални, дълги 4-6 cm. Ларвите се развиват под кората и в края на ларвния ход приготвят какавидна камера. Развитието продължава до юли и началото на август, когато излита второто поколение. То се развива до октомври и зимува до следващата пролет в различни стадии.

Естествени регулатори: 

Известни са следните видове паразитоиди: Cheiropachus quadrum (Fabricius), Cleonymus obscurus Walk., Dinotiscus aponius (Walk.), D. eupterus (Walk.), D. colon (L.), Rhopalicus tutela (Walk.), Rhaphitelus maculatus Walk. (Hymenoptera: Pteromalidae), Entedon ergias Walk. (Hymenoptera: Eulophidae) и Eurytoma morio Boheman (Hymenoptera: Eurytomidae).

Повреди: 

Вторичен насекомен вредител, който напада отслабените от суша, от обезлистване от брястовия листояд или повалени брястови дървета. Вредата от брястовия корояд се засилва от факта, че той пренася спорите на холандската болест, причинявана от гъбата Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. В разсадниците брястовият корояд може да поврежда клоните на млади фиданки при дохранването за полово узряване.

Мониторинг: 

Залагане на ловни дървета и феромонови уловки за проследяване на числеността и сроковете на летеж.

Контрол: 

Комплекен подход срещу корояда и патогенната гъба. Профилактичните мероприятия се затрудняват от неярко изразените симптоми за повреди. Лечебните мерки включват: системно изгаряне на нападнатите от короядите дървета или части от тях; химична борба срещу летящите корояди, които разнасят и патогенната гъба; селекция на видове и форми, устойчиви на холандската болест.