Буков скокльо

Категория: 
Широколистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август
Латинско име: 
Orchestes fagi (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Обикновен бук (Fagus silvatica L.) и източен бук (F. orientalis Lipsky).

Разпространение: 

В ареала на обикновения и източния бук. В България повсеместно в буковия пояс.

Морфология: 

Тъмнокафяво бръмбарче, покрито със сиви космици, дълго до 4 mm. Краката и антените са светлокафяви. Задните крака надебелени, скачащи. Ларвата е бяла, без крака, извита и се намира в мини по буковите листа. Мините започват от централния нерв на листа във вид на тясна лента, която постепенно се разширява в големи петна, заемащи голяма повърхност. В разширената част какавидира. Какавидата е бяла на цвят. Яйцето е бяло, преди излюпване на ларвата става синкаво, овално и се намира в малка ямка в централната жилка на листа.

Биология: 

Зимува като възрастно. Бръмбарчетата извършват допълнително хранене, надупчвайки листата.  Женската на буковия скольо снася по едно яйце в главната жилка от долната страна на листа, от което се излюпва ларва и тя прави мина в него. Излюпването на яйцата става още рано напролет в по-южните райони на страната. Ларвите минават през 3 възрасти и достигат до 4,5 mm дължина. Ларвният период продължава до 25 дни. Бръмбарите от новото поколение се появяват 10-12 дни след какавидирането. Те са с по-светла окраска. Имагинирането започва от средата на май.  През август слизат в почвата за зимуване.

Естествени регулатори: 

По ларви и какавиди са съобщени над 30 вида паразитоида, някои от които са: Chrysocharis nerheeus (Walk.), C. nitetis  (Walk.), Cirrospilus diallus Walk., C. vittatus Walk., Entedon luteipes Ratz.,  E. xanthostoma (Ratz.), Neochrysocharis longiventris Askew,  Pediobius saulius (Walk.), Pnigalio agraules (Walk.), P. cruciatus (Ratz.), P. longulus (Zett.), P. pectinicornis (L.), P. soemius (Walk.) (Hymenoptera: Eulophidae); Tomicobia rotundiventris (Ruschka), Trichomalus inscitus (Walk.) (Hymenoptera: Pteromalidae).

Повреди: 

Ларвите правят мини в нападнатите листа, а възрастните при допълнителното хранене надупчват листата.

Мониторинг: 

По мините и дупчиците в листата от допълнителното хранене на възрастните.

Контрол: 

Използване на фосфорорганични проникващи инсектициди. За поддържане на ниска численост на вида е необходимо провеждане на лесовъдски мероприятия, но отгледните сечи следва да бъдат с ниска интензивност.