Голям тополов сечко

Категория: 
Широколистни
Месец: 
юни, юли, август
Латинско име: 
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae)
Хранителни растения: 

Тополи (Populus spp.) и върби (Salix spp.).

Разпространение: 

Европа, Север­на Турция, Кавказ, Задкавказие, Сибир, Се­верен Китай, Северна Корея. В България видът е широко разпространен до 1400 m надм. в.

Морфология: 

Възрастните дости­гат дължина 22-28 mm. Тялото е черно, покрито с гъсти жълти власинки. Анте­ните са по-дълги от тялото. Елитрите също са черни, изпъстрени с черни блес­тящи точки и жълтеникави власинки. В основата са широки, в края заоблени.

Яйцата са овални, продълговати, кремавобели. Ларвите достигат дължина до 40 mm, нямат крака и са слабо окосмени. Тялото е оцветено в жълтеникав цвят. Първият гръден сегмент е разширен с хитинизиран гръден щит. Всяко коремно сегментче от гръбната страна има мазолесто надебеляване с по 8 брадавички. Кака­видите са мръсно-бели, дълги 25-30 mm.

Биология: 

Генерацията обикновено е двегодишна, но може да продължи и до 3­4 години. Летежът е през юни-юли, а при по-хладно лято и през август. Женските снасят яйцата си поединично или на мал­ки групи в пукнатини и рани в основата на стъблата. Отначало ларвите живеят заедно под кората, след което постепен­но навлизат в беловината и по време на първото презимуване се намират на дълбочина около 5 cm. През пролетта ларви­те възобновяват храненето си и правят вертикални галерии с дължина 0,2-1,5 т. През входния отвор изхвърлят екскременти и стърготини, които се натрупват на купчинки в основата на стъблото. Ларви­те зимуват втори път и какавидират през пролетта на третата година. Преди ка- кавидирането прогризват под горния край на вертикалния ход странични отверс­тия, които достигат до кората. Какавидирането се извършва в горния край на вер­тикалния ход, в предварително подготве­на камера, затворена с тампон от дървес­ни стърготини. Какавидният стадий про­дължава около 2 седмици. Имагото разру­шава тампона от стърготини, преминава в страничната галерия и прави излетно отверстие в кората.

Естествени регулатори: 

В Бълга­рия ларвите на S. carcharias се опаразитяват в незначителна степен от Rhimphocto- na grandis Boyer de Fonscolombe (Hymenoptera: Ichneumonidae).

Повреди: 

Напада долните части на стъблата на тополите в различна възраст. Свързан е предимно с по-стари дървета, но е наблюдаван и по млади растения. Щети­те са от физиологично и техническо естес­тво. Нападнатите в силна степен дърве­та отслабват и губят прираст. Ларвните ходове в основата на стъблата обезценя­ват едроразмерната дървесина. Възраст­ните насекоми при допълнителното си хра­нене повреждат листата на тополите, но щетите са незначителни.

Мониторинг: 

По удебеляванията и купчините от екскременти и стърготи­ни в долната част на стъблата.

Контрол: 

При висока численост на вредителя пръскане с разтвори на пиретроидни и комбинирани инсектициди по време на допълнителното хранене на възрастните насекоми. Най-добър защитен ефект осигуряват профилактичните мероприятия, насочени към повишаване устойчивостта на тополовите насаждения посредством правилен подбор на клоновете към съответните месторастения, провеждане на интензивни отгледни грижи в културите и недопускане на механични повреди по стъблата и клоните на дърветата.