Голяма тополова стъкленка

Категория: 
Широколистни
Месец: 
май, юни, юли, август
Латинско име: 
Sesia apiformis (Clerck, 1759) (Lepidoptera: Sesiidae)
Хранителни растения: 

Тополи (Populus spp.).

Разпространение: 

Европа, Кавказ, Мала Азия, Средна Азия, Сибир, Северна Америка. В България е разпространен пов­семестно до около 800 m надм. в.

Морфология: 

По външен вид насе­комото прилича на оса. Размахът на кри- лете достига до 40 mm. Предните крила са дълги и тесни, без люспи, стъклено про­зрачни. Задните са по-къси и по-широки, също прозрачни. Оцветяването на крила­та е кафяво с ръждиви жилки. Върху гърди­те има 2 големи жълти петна. Коремни­те сегменти са жълти, като първият и четвъртият са стоманеносиви или кафя­ви. Яйцето е овално с диаметър около 1 mm, бледожълто. Гъсениците са мръсно-бели или жълтеникави, на големина достигат до 40 mm. Главата е голяма, тъмнокафя­ва. Надлъжно по гърба и тялото премина­ват по-тъмни ивици. Какавидите са чер­вено-кафяви, обвити в груб пашкул от дър­весни частици.

Биология: 

Генерацията е двегодиш­на. Пеперудите летят през юни-юли и сна­сят яйцата си поединично около корено­вата шийка на тополите. Новоизлюпени­те ларви се вгризват под кората на топо­лите, където презимуват. В този момент те са най-уязвими на дълбокопроникващи или системни инсектициди. През пролет­та гъсениците се вгризват дълбоко в дър­весината и правят дълги ходове, насоче­ни по оста на стъблото, в които презиму­ват още веднъж. На втората пролет, пре­ди да какавидират, гъсениците изгризват изходни отвори. След излитането на на­секомите от изходните отвори остава да стърчи част от какавидната обвивка.

Повреди: 

Ларвите атакуват долни­те части на стъблата и корените на въз­растните тополи. Щетите са най-големи върху силно дренирани месторастения. Във входните отвори проникват дървесиноатакуващи гъби.

Мониторинг: 

По входните отверс­тия в долните части на стъблата на на­паднатите дървета и стърготините от храненето на ларвите.

Контрол: 

Създаване на устойчиви тополови култури. Изсичане и изгаряне на заселените дървета. Прилагане на проник­ващи инсектициди по време на излюпване и вгризване на ларвите. Внасяне на грану­лирани системни инсектициди в почвата около стъблата на дърветата в начало­то на пролетта.