Хипоксилонов рак по цера

Категория: 
Широколистни
Месец: 
март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври
Латинско име: 
Hypoxylon mediterraneum (De Not.) Mill
Разпространение и гостоприемници: 

Гъбата е разпространена най-вече в страните от Средиземноморския район, вкл. Унгария, България и др. Гостоприемници са Quercus cerris, Q.suber и др.

Симптоми и повреди: 

Първите симптоми в началото на вегетационния период са появата на тъмнокафяви мок­ри петна по кората на дъба, най-често в приземната част на стъблото, но може да се наблюдават и по клоните и стъбло­то до върха. По-късно отделни клони заги­ват, а листата им през зимата не опадват. По стъблото се формират водни ле­торасли. През следващата година загина­лата кора се отхлупва, а заболялото дър­во загива обикновено за 2-3 г. Повредите се изразяват в загиване на отделни лето­расли и клони до цели дървета единично и на групи, на големи площи.

Причинител: 

Причинител на забо­ляването е аскомицетната гъба H. medi­terraneum. Обикновено с нея се развива и по-силно патогенната гъба Diplodia mutila Fr., като плодните им тела (перитеции) формират общи тъмнокафяви до черни строми по кората. Заразяват се най-чес­то дървета на възраст 10-40 г.

Екологични изисквания: 

Хипоксилоновият рак обикновено се развива по фи­зиологично отслабнали дървета поради су­ша и др. Веднъж настанил се, продължава своето развитие и разпространение дори при настъпило значително подобряване на климатичните условия.

Мерки за борба: 

Горскостопански мероприятия - извеждане на санитарни и други сечи, според условията на месторастене, състоянието на дървостоя и др.