Некроза по кората на тополите

Категория: 
Широколистни
Месец: 
февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември
Латинско име: 
Dothichiza populea Sacc. et Briard.
Разпространение и гостоприемници: 

Некрозата по кората на тополите, причинявана от гъбата Dothichiza populea Sacc. et Briard, е разпространена във всич­ки райони на света и България, където се срещат естествено или се култивират тополите (Populus sp.). В нашата страна болестта е установена при тополите от всички секции и напада отслабнали топо­лови култури, независимо от възрастта.

Симптоми и повреди: 

Симптоми се наблюдават през цялата година и се из­разяват в загиването на отделни участъ­ци от кората, а при оптимални за разви­тието и условия - в опръстеняване на за­разените стъбла или клони. Частта над некротизираните места загива. Плодни­те тела на паразита се образуват върху некрозите в концентрични кръгове или ленти, потопени в епидермиса и оцвете­ни в сиво до тъмносиньо.

При оптимални за развитието на бо­лестта условия, частта на фиданката или клонката над мястото на раковината за­гива и най-често се пречупва от силата на вятъра. При просушаване на фиданки­те, засушавания и върху силно дренирани­те месторастения гъбата може да при­чини загиване до 100 % от заразените фи­данки.

Причинител: 

Доказано е, че причи­нител на некрозата по тополовата, а по­някога и по върбовата кора е гъбата D. po­pulea, със съвършена форма Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin. Плодните тела на гъ­бата - пикнидии, имат размери 0,98-2,00 mm. Те са многокамерни с общ отвор. Спороносенето на гъбата се извършва практи­чески през цялата година при температура на въздуха по-висока от +1 °С и относи­телна влажност на въздуха над 75 %. Конидиоспорите са яйцевидни, кръгли, елипсо­видни и овални с размери 9,7-13,3x7,6-10,5 µm. Мицелът на гъбата е междуклетъчен, само през зимните месеци се наблюдава в про­водящите клетки. Той е нежен, прозрачен, правилно септиран, с дебелина 3,8-5,8 µm и разклонен.

Екологични изисквания: 

Проучва­нията върху биологията на гъбата показ­ват, че тя се развива при температура от -5 °С до +39 °С. Първичното заразяване с нея се осъществява при температура над +1 °С, а оптимумът е между +6 °С и + 15 °С. Задължително условие за осъщес­твяване на първичната инокулация с D. populea е наличието на рани върху кората на тополите и отслабването на фиданки­те. Просушаването на фиданките поради неправилно съхраняване и засаждане е осо­бено благоприятно за заразяването им с D. populea. Всичко това я характеризира като паразит на отслабването. Изслед­ванията върху устойчивостта на топо­ловите клонове към гъбата показват, че тя зависи от правилния избор на типа месторастене и от правилната техноло­гия за създаване и отглеждане на тополо­вите култури. Всички условия, благопри­ятни за развитието на тополите ограни­чават разпространението на патогена, и обратно.

Мерки за борба: 

Използване на ус­тойчиви на болестта клонове и оптими­зиране клоновата структура за всеки тип месторастене; използване на подходящи технологии за отглеждане на тополови фи­данки (недопускане на механични нараня­вания, балансирано хранене, навременно колтучене и др.); правилна агротехника при създаване и отглеждане на тополови­те култури; навременно кастрене и замаз­ване на раните с антисептични замазки; прилагане на дълбоко засаждане на фидан­ките при създаване на тополови култури на силно дренирани месторастения; тре­тиране със системни фунгициди при поя­ва на болестта.