Рак по кората и летораслите на бора

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
април, май, ноември, декември
Латинско име: 
Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet
Разпространение и гостоприемници: 

Това заболяване е изключително важно, предизвикващо загиване на фидан­ки, леторасли и цели дървета. Разпрост­ранено е в много райони на света - Север­на Америка, Европа, Азия и др. У нас е ус­тановено в Южна България - Рила, Родо­пите и Странджа. Развива се по около 50 дървесни вида от 7 рода на сем. Pinaceae, но най-големи повреди има по Pinus nigra, P. resinosa, P. pinaster и др. Възможни гостоприемници, но с различна устойчивост, са още P. sylvestris, Picea abies, Abies alba, Pinus strobus, Larix sp., Pseudotsuga menziesii и др.

Симптоми и повреди: 

Първите признаци на заболяването са поява на засмолявания по пъпките през зимата върху заразените през предходната година лето­расли. Кафяви некротични петна се обра­зуват в основите на пъпките и по кората на миналогодишни леторасли. През пролет­та по-голяма част от пъпките са загина­ли, а едногодишните иглици покафеняват в основата, загиват и опадват преждев­ременно. Заболяването се развива по клон­ките от върха надолу, докато достигне централното стъбло на дървото. Повре­дите се изразяват в загиване на фиданки в разсадниците и млади горски култури (Северна Америка), повреди и загиване на леторасли и цели дървета (Северна Аме­рика, Европа, Азия).

Причинител: 

Причинител на забо­ляването е аскомицетната гъба Gremme­niella abietina с анаморф Brunhorstia pinea. По-голяма популярност в света има под наименованието Scleroderris lagerbergii, оттук идва и името „склеродерисов рак“. У нас е установен несъвършеният стадий на гъбата. Плодните тела са черни сферич­ни пикнидии с диаметър около 1 mm, полупотопени в инфектираните органи. Конидиоспорите са прозрачни, сърповидно из­вити, септирани, с размери 25-40x3-3,5 pm. Гъбата се характеризира с голяма вариабилност по отношение на дървесните ви­дове, симптоми, стадии на развитие, въз­раст на гостоприемника и др. В България е разпространен европейският щам на гъ­бата, който се развива и причинява пов­реди по дървета от 8-10 до около 40-годишна възраст, докато в Северна Америка по­вече е разпространен т.нар. „езерен щам“, с гостоприемник фиданките в разсадници­те и младите плантации.

Екологични изисквания: 

Благо­приятни условия за развитието на гъба­та се създават по склонове и долини, гра­витиращи към водни течения и язовири, затворени басейни и др. Студените и влаж­ни въздушни маси, краткотрайни валежи и др. през пролетта спомагат за отваря­нето на пикнидиите, разсейването на спо­рите и заразяването.

Мерки за борба: 

Включват преди всичко лесовъдски мероприятия: съобразя­ване на дървесния вид за залесяване с еко­логичните особености на гъбата; своевре­менно извеждане на отгледни и санитар­ни сечи; въвеждане на карантинен контрол върху транспорта на материалите, доби­ти от засегнати насаждения; клоните и кората на заболелите дървета да се изга­рят на подходящи места.