Изсъхване на клонките

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
януари, февруари, март, април, май, октомври, ноември, декември
Латинско име: 
Cenangium ferruginosum Fr. Ex Fr. (syn. Cenangium abietis (Pers.) Duby)
Разпространение и гостоприемници: 

Заболяването, предизвикващо съх­нене на леторасли и клонки, е често сре­щано явление в иглолистните насаждения. Гостоприемници са предимно видове от род Pinus {P. sylvestris, P. monticola, P. nigra, P. peuce и др.). Разпространението у нас е повсеместно, но е установено още в много райони на света - Европа, Азия и Северна Америка.

Симптоми и повреди: 

Първите симптоми се появяват в края на година­та, когато иглиците на боровете започ­ват да жълтеят от основата към върха, а по бялата мура това явление се наблю­дава рано напролет. По-късно те покафеняват изцяло и опадват. Заболяването протича твърде индивидуално при всяко дърво: не всички иглици покафеняват ед­новременно, а в повечето случаи само от­делни части от короната са повредени, или отделни клонки и леторасли. При възрас­тните дървета най-често повредите са в долната част на короната, но при по-мла­дите (5-10-годишна възраст) обикновено съхнат летораслите в горната и част.

Причинител: 

Причинител на забо­ляването е торбестата гъба Cenangium ferruginosum. Плодните тела се образуват най-напред под кората, а в началото на лятото се наблюдават в изобилие и по по­върхността. Апотециите са паничковид- ни, тъмнокафяви отначало, след това по- червеняват. Разположени са на групи или единично. C. ferruginosum е факултативен паразит. Развива се най-често сапрофитно по клонки в долната част на короната, но при силно отслабнали дървета се проя­вява като паразит, причиняващ значител­ни повреди по иглолиста, леторасли, кора и връхни пъпки. При благоприятни за гъ­бата условия могат да загинат отделни дървета, както и цели насаждения

Екологични изисквания: 

Всички фактори, които водят до физиологично отслабване на боровите насаждения и на­маляване на тяхната устойчивост, бла­гоприятстват развитието на гъбата. Та­кива са продължително засушаване (особе­но при плитки и бедни почви), формирани­те смесени с габър и други широколистни видове с мощна коренова система насаж­дения и др.

Мерки за борба: 

Включват преди всичко лесовъдски мероприятия: правилен избор на дървесен вид за залесяване при конкретните условия на месторастене и санитарни сечи за отстраняване на засег­натите от заболяването дървета.