Съхнене на леторасли и клонки на бора

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
май, юни
Латинско име: 
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton (syn. Diplodia pinea (Desm.) Kickx и Macrophoma pinea (Desm.) Petrac et Syd.)
Разпространение и гостоприемници: 

Заболяването засяга леторасли, клонки, кора, фиданки и шишарки по голям брой гостоприемници от р. Pinus, Abies, Chamaecyparis, Cupressus, Larix, Picea u Pseudotsuga. Най-чувствителни са Pinus nigra и P. radiata. Заболяването беше на­блюдавано и по странични леторасли от Cedrus sp. в Североизточна България. Раз­пространението в света е много голямо - Европа, Азия, Нова Зеландия, Югоизточна Африка, Северна Америка и др. У нас е ус­тановено през 1989 г. в Северна България.

Симптоми и повреди: 

Първите признаци на заболяването са поява на смолни капчици през пролетта по млади­те леторасли, когато се формират иглиците. Около средата на юни всички иглици от новообразуваните леторасли покафеняват, а по-късно изсъхват и опадат. При по-късно заразяване се наблюдават са­мо единично изсъхнали иглици. Инфекти­ране на тъканите на кората при по-въз­растните клони води до значителни суховършия, включително и загиване на цяло­то дърво, а в засегнатата дървесина се наблюдава клиновидно посиняване.

Повредите са много ясно изразени - загиване на иглици, леторасли, фиданки, некрози по кората, посиняване на дърве­сината, загиване на цели дървета, а при по-силно развитие - загиване на цели на­саждения.

Причинител: 

Несъвършената гъба Sphaeropsis sapinea е причинителят на за­боляването. Плодните тела са малки чер­ни сферични пикнидии, които се появяват по сухите иглици, летораслите, кората на стъблото и шишарките през следващата година след заразяването. Най-често се об­разуват субепидермално в основата на иглиците и субхиподермално по апофизите на двегодишните шишарки. При фиданки­те плодните тела са около кореновата шийка и стъблото. При навлажняване те се отварят и освобождават огромно ко­личество конидии. Те са елиптични, еднок­летъчни, рядко двуклетъчни, оцветени, при иглиците имат размери 29,6-40,8х10,2- 16,3 pm, а при шишарките - 29,0-46,9x12,2- 18 pm. Разсейването им се извършва чрез въздушни течения, дъждове, а разпрост­ранението на гъбата се осъществява още чрез пренасяне на иглици, клонки, шишар­ки и др. от заболели дървета. Спороношението започва през втората половина на април и продължава до края на май-нача­лото на юни, което съвпада с периода на формиране на нови леторасли. Конидиос- порите покълнват при твърде широк тем­пературен диапазон - от 6 до 36 °С, с оп­тимум около 27 °С. Гъбата се развива по фиданки и дървета от различни възрасти. Заразяването се извършва през устицата на иглиците, наранявания и др

Екологични изисквания: 

Благоп­риятни условия за масово развитие на гъ­бата се създават на места с висока отно­сителна влажност в началото на вегета­ционния период - край водни басейни и те­чения, затворени котловини, където се за­държат мъгли и др. подобни. Особено чув­ствителни са и фиданки, подложени на во­ден стрес, хранителен дефицит или нара­нявания.

Мерки за борба: 

В горските разсад­ници пръскане с медсъдържащи препара­ти в периода на заразяване. Отстранява­не и изгаряне на заболели фиданки. Източ­ниците на заразата - насаждения и еди­нични черенборови дървета да бъдат на разстояние най-малко 500-1000 m от горс­кия разсадник. При възрастните насаж­дения се извеждат санитарни сечи.