Изкривяване и загиване на летораслите (боров въртун)

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
май, юни
Латинско име: 
Metempsora pinitorqua Rostr.
Разпространение и гостоприемници: 

Заболяването е широко разпрост­ранено у нас и в чужбина. Най-чувствител­ни са следните дървесни видове, култиви­рани в България: бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (P. nigra), морски бор (P. pi­naster).

Симптоми и повреди: 

Бледожълтеникави петна се появяват в края на май - началото на юни (според климатичните условия), върху развиващите се през те­кущата година леторасли. Спермогониите се появават като малки жълтеникави петънца върху тези петна, последвани малко по-късно от златистожълти ецидии, наподобяващи по форма на възглавнич­ки. Опръстенените от гъбата леторасли повяхват, но ако повредата е ограничена от едната страна, нормалният растеж от обратната страна води до извиване долу на леторасъла. Впоследствие, в резул­тат на отрицателния геотропизъм, вър­хът се насочва отново нагоре, предизвик­вайки характерното S-овидно изкривява­не на стъблото. Повредите се изразяват в изкривяване на леторасли, постоянна стъблена деформация и редуциране расте­жа по височина. Най-чувствителни са рас­тенията до 10-годишна възраст. Подобни изкривявания на летораслите обаче могат да бъдат причинени и от насекомния вид Rhyacionia buoliana, но повредите са точ­но в разклоненията на стъблото, докато при заболяването първата извивка е в средната или долната третина на лето­расъла.

Причинител: 

Гъбата-причинител на заболяването е двудомната ръжда Me­lampsora pinitorqua, редуваща в цикъла на развитие два растителни гостоприемника. При бора се развива ецидиалният ста­дий, а по листата на бялата и сивата то­поли и трепетликата се формират уредоспорите през лятото, телейтоспорите през есента и базидиоспорите през след­ващата година. Върху бора ръждата се за­пазва за не повече от една година, но вър­ху тополите може да презимува в пъпки­те или в кората, продуцирайки базидиос- пори всяка година, които могат да причи­нят повторни нови инфекции по боровете в района.

Мерки за борба: 

Най-ефективният начин за предпазване на бора от ръждата е отстраняване на всички трепетлики, си­ви и бели топли на разстояние най-малко 500 m от боровите насаждения. В горски­те разсадници да се избягва отглеждане­то в непосредствена близост до бора на алтернативните гостоприемници, да не се допуска достъп на тополови листа (чрез вятър, покриване на лехи и др.) до борови­те фиданки. При наличие на опасност или обичайни повреди през втората половина на май и началото на юни да се извърши профилактично пръскане с медни фунгициди. Използването на химични средства за ограничаване на повредите от борова­та ръжда у нас е икономически неоправда­но.