Ребрест рагиум

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
април, май, юни
Латинско име: 
Rhagium inquisitor Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Cerambycidae)
Хранителни растения: 

Бор (Pinus spp.), смърч (Picea spp.), ела (Abies spp.), лиственица (Larix spp.), много рядко и ня­кои широколистни - бреза (Betula spp.), бук (Fagus spp.), дъб (Quercus spp.).

Разпространение: 

Холарктика. То­зи вид е един от най-често срещаните сечковци в иглолистните гори у нас, разпрос­транен до 2000 m надм. в.

Морфология: 

Възрастното е бръм­бар, дълъг 10-21 mm. Тялото му е покрито с къси прилегнали косми. Антените са срав­нително къси, едва надминават основата на елитрите. Отстрани на преднегръда има по един заострен, насочен навън и ле­ко назад шип. Елитрите са сиво-кафяви, с по-тъмни петна, тънки надлъжни изпък­нали линии и неясни по-светли напречни ивици. Ларвите са бели, гръбо-коремно сплеснати, достигащи дължина до 30 mm. Имат три чифта гръдни крака. Всички сегменти са с дълги стърчащи жълто-ка­фяви косми отстрани. Главата е кафява, широка, силно сплесната. Преднегръбът е жълто-кафяв, по-тъмно оцветен в стра­ничните си части. Какавидите са свобод­ни, бели, разположени под кората.

Биология: 

Генерацията е едно- до двугодишна. Възрастните летят през ап­рил - юни. Снасят яйцата си върху кора­та на стъбла на наскоро изсъхнали или от­сечени иглолистни дървета (най-често бор и смърч). Ларвите се развиват под кора­та, като се хранят с ликото, изгризвайки широки плоски, неправилни ходове. Не про­никват навътре в дървесината. В края на лятото и началото на есента на втора­та година ларвите какавидират в харак­терни овални какавидни камерки под ко­рата, обградени с дълги дървесни влакна. В тези камерки новоимагиниралите бръм­бари могат да бъдат намерени от септем­ври до април. Напролет изгризват овални излетни отвори в кората, през които из­лизат навън.

По подобен начин се развиват и останалите три вида от този род у нас - R. bifasciatum F., R. sycophanta (Schrnk.) и R. mordax (De Geer). От тях по-често срещан е R. bifasciatum (двуивичест рагиум), чиито ларви се развиват отначало под кора­та, а по-късно и в полугнилата дървесина на иглолистни.

Повреди: 

Възрастните разпрост­раняват спори на дървесиноразрушаващи гъби.

Мониторинг: 

По характерните какавидни камерки под кората на стъблата.

Контрол: 

Обелване кората на доби­тите иглолистни материали. Редовно про­веждане на санитарни сечи.