Голям горски градинар

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
март, април, юни, юли
Латинско име: 
Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Бял (Pinus sylvestris L.), черен (P. nigra Arn.) и други видове бор (Pinus spp.).

Разпространение: 

Европа. В цяла­та страна в боровите насаждения.

Морфология: 

Бръмбар с чернокафяво до черно тяло, дълъг до 3,5-4,7 mm. Ан­тените и краката са черни. Елитрите в задния край са завити надолу и имат лека надлъжна вдлъбнатина. Яйцето е бяло, овално-продълговато. Ларвата е безкрака, дълга около 6 mm, сърповидно извита. Цве­тът на тялото е бял, а на главата - ка­фяв. Какавидата е свободна, бяла.

Биология: 

Генерацията е едногодиш­на. Възрастните зимуват под кората в ос­новата на боровите дървета или в постил­ката. Рано напролет те се вгризват под кората на отслабналите дървета и при­готвят надлъжни на стъблото майчини хо­дове. Перпендикулярно на тях са разполо­жени ларвните ходове, които прерязват ли­ковите тъкани. В края на ларвните ходове се оформят какавидни камерки. Възраст­ните след имагинирането се вгризват в младите борови леторасли и изгризват сър­цевината им. Те отслабват и най-често се пречупват от собствената тежест или въздействието на вятъра. Короната из­глежда като подстригана, от където ид­ва и името му „горски градинар“. При то­ва дохранване възрастните ликояди узря­ват полово.

Естествени регулатори: 

Паразитоиди - Cheiropachus quadrum (Fabr.), Dibrachys yunnanensis Yang, Dinotiscus colon (L.), D. aponius(Walk.), D. armandiYang, Metacolus azureus (Razeburg), M. unifasciatus Furster, Mesopolobus typographi (Ruschka), Pteromalus latreillei Razeburg, Roptrocerus brevicornis Thomson, R. mirus (Walk.), R. xylophagorum (Razeburg), R. yunnanensis Yang, Rhopalicus quadratus (Razeburg), R. guttatus (Razeburg), R. magdalis (Razeburg), R. tutela (Walk.), Rhaphitelus ladenbergii (Razeburg) (Hymenoptera: Pteromalidae), Aprostocetus hedqvisti Graham, Hemiptarsenus unguicellus (Zetterstedt) (Hymenoptera: Eulophidae), Eupelmus carinifrons Yang (Hymenoptera: Eupelmidae), Eurytoma arctica (Erd.), E. longicauda Yang, E. rufipes Walk., E. yunnanensis Yang (Hymenoptera: Eurytomidae). Хищни­ци: Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera: Cleridae).

Повреди: 

Уврежданията на ликови­те тъкани причиняват изсъхване на от­делни или групи дървета. Допълнително­то хранене на възрастните ликояди води до гибел на голяма част от младите ле­торасли.

Мониторинг: 

По опадалите лето­расли при допълнителното хранене.

Контрол: 

Използване на ловни дър­вета.