Шeстзъб корояд

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
май, юни, юли, август
Латинско име: 
Ips sexdentatus (Boerner, 1776) (Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Бор (Pinus spp.), смърч (Picea spp.) и по-рядко листве­ница (Larix spp.).

Разпространение: 

Европа. У нас в боровите и смърчови гори.

Морфология: 

Тялото на корояда е чернокафяво, на дължина достига до 8 mm. В края на тялото на елитрите има ямичка, около която са разположени 6 двойки зъбчета, като четвъртата е най-голяма. Яйцето е бяло, овално-продълговато. Лар­вата е дълга до 10 mm, сърповидно изви­та, безкрака, белезникаво кремава с кафя­ва глава. Какавидата е свободна, бяла, раз­положена в какавидна люлчица.

Биология: 

Мъжките правят брачни камерки в кората на боровите стъбла с ди­аметър 20-40 cm. Във всяка брачна камерка се привличат по 2-4 женски. След оплождането женските правят майчини ходове, които са дълги 30-50 cm и широки 3-4 mm. Майчините и ларвните ходове засягат ко­рата и беловината. В края на ларвния ход има какавидна камерка, която също е в бе­ловината. Развива две поколения годишно. Първото лети в началото на май, а вто­рото - през юли и началото на август. По- силни са нападенията на по-малка надмор­ска височина. Заселва както отслабнали, така и ветровални и снеголомни дървета. Голяма част от женските дават начало­то на сестринско поколение.

Естествени регулатори: 

От ес­тествените регулатори на шестзъбия ко­рояд с най-голяма значимост е хищникът Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera: Cleridae), който унищожава както възрастното, така u неговите яйцата и ларвите в майчините ходове. Паразитоиди по вида са: Cheiropachusquadrum(Fabr.), Dinotiscus aponius (Walk.), D. eupterus (Walk.), Rhopalicus tutela (Walk.) (Hymenoptera: Pteromalidae), Entedon pinetorum Ratz. (Hymenop­tera: Eulophidae), Eurytoma arctica (Erd.) (Hymenoptera: Eurytomidae).

Повреди: 

Майчините и ларвните хо­дове прекъсват проводящите тъкани, в ре­зултат на което нападнатите дървета изсъхват. Предпочита отслабнали и пова­лени дървета. Преносител на гъбни патогени, причиняващи посиняване на дървеси­ната.

Мониторинг: 

Нападнатите дърве­та се различават по лекото пожълтяване на короната и наличието на смолни кап­ки, изтичащи от брачните камери по стъблата.

Контрол: 

Формиране на здрави и ус­тойчиви горски насаждения. Бързо изнася­не на ветровалните и снеголомните дър­вета преди заселването им от шестзъбия корояд. Отсичане и обелване на кората на нападнатите дървета преди летежа на короядите. При силно нападение трети­ране на обелените дървета и кора с кон­тактни инсектициди.