Върхов корояд

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември, октомври
Латинско име: 
Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Предимно бял бор (Pinus sylvestris L.), по-рядко P. uncinata Miller, P. cembra L., P. nigra Arn., Picea abies (L.) Karst. и Pseudotsuga spp.

Разпространение: 

Европа. У нас във всички борови гори.

Морфология: 

Бръмбарчето е дълго 2,5-3,5 mm, жълто-кафяво. В края на елитрите, отстрани на ямичката има 3 двой­ки зъбчета, последните от които са най-големи. При мъжките последните зъбче­та са разширени и с двоен връх. Яйцето е бяло, овално-продълговато. Ларвата е дъл­га до 6 mm, бяла, безкрака, сърповидно из­вита. Главата е кафява. Какавидата е сво­бодна, бяла, в какавидна люлчица.

Биология: 

Легенда: + - имаго; -  - ларва;  к – какавида; я – яйце

В по-ниските части на България развива две поколения годишно. Първото поколение лети в края на април и началото на май, а второто - през юли. Развива се под кората на връхната част на стъблото и дебелите клони. Мъжкият изгризва брачна камера, в която идват женските. След оплождането всяка жен­ска приготвя майчин ход, в който снася яйца отстрани. Майчините ходове имат звездовидна форма с дължина 10-15 сm. Ларвните ходове са къси и завършват с кака­видна камерка в беловината. Освен нормал­ната генерация се развива и сестринско поколение.

Естествени регулатори: 

Паразитоиди - Calosota conifera Yang, C. koraensis Yang (Hymenoptera: Eupelmidae); Dinotiscus colon (L.), Metacolus unifasciatus Furster, Rhopalicus quadratus (Razeburg), Roptrocerus brevicornis Thomson, R. xylophagorum (Razeburg), Tomicobia acuminate Hedqvist, T. seitneri (Ruschka), T. xinganensis Yang, Heydenia pretiosa Furster (Hymenoptera: Pteromalidae); Eurytoma acuminati Yang, E. blastophagi (Hedqvist), E. longicauda Yang (Hymenoptera: Eurytomidae). Хищници - Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera: Cleridae).

Повреди: 

Напада връхната част на стъблата с гладка кора. Майчините и ларвните ходове прекъсват проводящата тъ­кан на нападнатото дърво и то бързо из­съхва. Напада отделни или групи дървета, в резултат на което възникват „короядни петна“.

 

Мониторинг: 

Иглиците на напад­натите дървета отначало пожълтяват, а по-късно почервеняват и опадат. Залагане на ловни дървета. Наблюде­ние развитието както в ловните дървета, така и в нападнатите стоящи боро­ви дървета.

Контрол: 

Формиране на здрави и жизнени насаждения чрез горскостопанс­ки мероприятия. При наличие на снеголоми и ветроломи бързо изваждане на повре­дената дървесина преди намножаване на вредителя. Отсичане и извозване на напад­натите дървета в короядните петна пре­ди излитането на възрастните. При сил­но нападение залагане на ловни дървета. Обелване кората на дърветата по време на какавидното развитие и третиране с инсектициди.