Брашнеста мана по дъба

Категория: 
Широколистни
Месец: 
май, юни
Латинско име: 
Microsphaera alphitoides Griff. аnd Maubl.
Разпространение и гостоприемници: 

Това заболяване най-често се среща в разсадници, млади семенни и издънкови дъбови насаждения. От видовете към род Quercus, които са разпространени в наша­та страна, най-уязвими са летният (Q. robur L.) и странджанският дъб (Q. stranjensis Turrill.). Относително по-устойчиви на тази микоза са червеният (американ­ски) дъб (Q. rubra L.) и церът (Q. cerris L.).

Симптоми и повреди: 

Първите признаци на това заболяване се изразяват в появяване на бял брашнест налеп главно върху горната и по-рядко върху долната страна на листата. Този налеп се наблю­дава най-рано през май-юни и се запазва през почти целия вегетационен период. За­разените листа постепенно пожълтяват и изсъхват. При разтърсване на заразен лист от него се вдига сиво-бял прах. В ра­нен стадий на развитие, особено по лис­тата на първи прираст, които се заразя­ват с аскоспори, тази микоза наподобява симптомите на вирусно заболяване.

Причинител: 

Брашнестата мана по дъба се причинява от аскомицетна (торбеста) гъба. Конидиалният стадий на гъ­бата е известен под името Oidum dubium Jacz. Конидионосците на гъбата са разпо­ложени перпендикулярно на листната по­върхност и върху тях се образуват много- бройни верижки от едноклетъчни, елипсо­видни конидиоспори с размери 30-36х19-23 pm. Към края на вегетационния период (най-често през август-септември) се об­разуват клейстотециите. Те имат сфе­рична форма с тъмнокафяв до черен цвят. Характерните израстъци по тях са от 8 до 15, с два или четири дихотомно разкло­нени краища. Обикновено всеки клейстотеций съдържа от 8 до 20 асци с по 4-8 елип­совидни спори, с размери 20-26х10-14 pm. Гъ­бата презимува във вид на клейстотеции и мицел между люспите на пъпките.

Екологични изисквания: 

Болест­та напада предимно млади растения и издънки в дъбовите гори. При възрастни­те дървета това заболяване се среща най- често по новите листа, които се появя­ват след обезлистването от фитофаги (ос­новно листогризещи насекоми) или при об­разуването на „иванови“ клонки в резул­тат на силно изреждане на насаждения­та. Болестта поразява по-силно листата по летораслите на втори и трети при­раст.

Мерки за борба: 

В разсадниците ус­пешна борба с това заболяване може да се осъществи чрез пръскане със серни фунгициди. В дъбовите насаждения профилак­тичните мерки са свързани предимно с борба срещу листогризещите насекоми и по-малка интензивност на отгледните и главните сечи.