Бяло смесено гниене при широколистни видове от същинска праханова гъба

Категория: 
Гниене на дървесината
Месец: 
май, септември, октомври, ноември
Латинско име: 
Fomes fomentarius Fr.
Разпространение и гостоприемници: 

Широко разпространено заболява­не по широколистни видове - бук (Fagus sp.), топола (Populus sp.), бреза (Betula pendula), липа (Tilia sp.) и др

Симптоми и повреди: 

Началното развитие на заболяването е трудно да бъ­де установено. То се забелязва едва при зна­чително развитие на гниенето и най-си­гурно - по образуваните характерни плод­ни тела. Гниенето може да засегне по-де­бели клони или стъбла. Гъбата се развива много години, при което причинява значи­мо разрушаване на дървесината. В начал­ния стадий на гниене дървесината е кафе­никава, твърда и външно почти непроменена. След това придобива жълто-бял цвят, става мека и гъбеста с тесни, черни до тъмнокафяви линии и при подсушаване с радиални пукнатини, пълни с жълто-бял мицел. Гнилата дървесина се разпада по го­дишни пръстени. Плодните тела на гъба­та са многогодишни, твърди, копитообразни, с диаметър от 5 до 30 cm и дебели­на до 20 cm. Горната им повърхност е сива до пепелявосива с добре изразени концент­рични кръгове, гладка, без пукнатини. Кра­ят е тъп. Тъканта е кафява до ръждиво-ка­фява, плътна, мека. Хименофорът е тръбест. Порите са с дължина до 1 cm и диаме­тър - 0,2-0,4 mm, запълнени с бяло до сиво вещество. Долната повърхност е плоска, светлосива. От плодните тела на тази гъ­ба се е добивал прахан, откъдето носи име­то си същинска праханова гъба.

Причинител: 

Гъбата е многогодиш­на. Заразява дървета с намалена жизне­ност, резултат на механични рани, пре­чупени клони и други повреди. Мицелът отначало поврежда кората, след това се развива в дървесината, като навлиза пос­тепенно към централната част на стъб­лото. Причинява смесено гниене, което на­малява устойчивостта на стъблото на силни ветрове. Много интензивно се раз­вива гъбата в отсечена (мъртва) дърве­сина.

Екологични изисквания: 

Освен на­личие на механични рани, пречупени клони и върхове, за развитие на спорите е необ­ходима температура над 5-10 °С до 15-20 °С. Покълнване на спорите настъпва при повишена влажност на средата. След за­разяването гъбата се развива интензив­но и при по-малка въздушна влажност, тъй като необходимата и среда се осигурява от разлагащата се дървесина.

Мерки за борба: 

Недопускане меха­нични наранявания на дърветата. Огра­ничаване на летните кастрения и резитби в интензивни култури и паркове и за­мазване на отрезите с антисептични ве­щества. Намаляване на инфекциозния фонд чрез изсичане на дърветата с признаци на заболяване.