Пънчушка (чума по дърветата)

Категория: 
Гниене на дървесината
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември, октомври
Латинско име: 
Armillaria mellea (Vahl et Fr.) Kummer.
Разпространение и гостоприемници: 

Чумата по дърветата е заболява­не, широко разпространено по дървесни, храстови, тревни и овощни видове. Тя не се среща само в пустините, високопланин­ските области и тундрата. Нейното ши­роко разпространение се обуславя от био­логичните и свойства, условията за раз­витие в растението, силно развития и многообразен ферментативен апарат и приспособеност към различни субстрати.

Симптоми и повреди: 

Заболелите дървета видимо намаляват растежа си, а по стъблото и корените на иглолистни­те дървесни видове се образуват смолни оттоци. Короната на нападнатите дър­вета се изрежда, листата издребняват, стават светлозелени или жълто-зелени. Подобни признаци на заболяване се полу­чават и са характерни и за други паразит­ни заболявалия, затова дърветата, в кои­то се забелязват подобни признаци е не­обходимо да се подложат на щателно об­следване.

Гъбата - причинител на заболяване­то, дава няколко типа мицелни образува­ния: кожести образувания - които се раз­виват между дървесината и кората. Имат бял до жълто-бял цвят и са изгра­дени от сплъстен мицел; ленти или пла­ки - които се образуват между беловината и кората от бял мицел и имат ветри­лообразна форма в предната си част; ри- зоморфи - тъмнокафяви или черни с вио­летов оттенък разклонени върви, подоб­ни на корени, с кръгло или с леко сплесна­то сечение. Те се образуват по корените и по органични остатъци около тях, но са свързани със заболялото дърво. Когато се развиват под кората, ризоморфите са по- светлокафяви и имат плоска форма. В поч­вата те са с кръгла форма.

През есента гъбата, причинител на заболяването, образува характерни плод­ни тела, които са шапковидни, появяващи се на групи в приземната част на стъбла­та и по пъновете на отсечените дървета. Отначало шапката на гъбата е кръгла с неголяма изпъкналост в центъра. По-къс­но, след пълно отваряне, достига диаметър 2-10 cm (20 cm) и дебелина 1-2 cm. Горната повърхност на шапката е медно-жълта, ръждиво-кафява до кафява, по-тъмна в центъра с малки люспици, по-тъмни от цвета на шапката. Хименофорът на гъба­та е пластинчат. Пластинките отнача­ло се бели, след това потъмняват до свет­локафяви, понякога с кафяви петна. Дръж­ката на шапката е с дължина 6-10 cm и диаметър 1-2 cm. Тя има жълтеникав до кафяв цвят, като при отваряне на шап­ката върху дръжката се запазва кожесто пръстенче. Тъканта на плодното тяло е плътна, бяла и сладникава на вкус. Не е отровна. Плодните тела са едногодишни.

Причинител: 

Причинители на за­боляването „чума по дърветата“ са гъби от р. Armillaria. Най-известна е гъбата Ar­millaria mellea (Vahl et Fr.) Kummer. При многобройните изследвания се установя­ва, че видът Armillaria mellea е комплекс от форми (от някои изследователи отде­лени като отделни видове) с различна патогенност, агресивност и способност да предизвикват повреди. Отделните видове от комплекса Armillaria mellea се различа­ват главно по плодните тела и мицела, ка­то са описани под наименованията:

  • Armillaria borealis Marxmuller et Korhonen
  • Armillaria cepistipes Velenovsky
  • Armillaria ostoyae (Romagnesi) Herink
  • Armillaria mellea (Vahl et Fr.) Kummer.
  • Armillaria gallica Marxmuller et Romagnesi

Патогенът се запазва като мицел под кората на заразените дървета или в тъканите на заболялото растение и ка­то ризоморфи в почвата и по приземните части на дърветата.

Ризоморфите, достигнали до корен, развиват бял мицел, който прониква в ко­рена през здрава кора. Могат да бъдат за­разени както мъртви, така и живи коре­ни. Гъбата прониква в кората и достига беловината на дървесината. Тя умъртвя­ва тъканите на вътрешната кора и кам­бия, като хифите навлизат по сърцевинните лъчи на беловината и причиняват бя­ло, периферно гниене на дървесината, от­делено с черна ивица от здравата част. Поради това, че гъбата разрушава предим­но лигнина, гнилата дървесина има слабо влакнеста структура. При иглолистните дървета мицелът прониква и в смолните канали и смолните празнини, вследствие на което се отделя смола, която образува смолни оттоци по кората. Гъбата се раз­пространява и чрез базидиоспори, образу­вани в плодните тела. След покълнване ба- зидиоспорите дават сапрофитно развива­щи се хифи, от които след анастомозис се формира паразитен мицел.

Екологични изисквания: 

Патогените се развиват на влажни месторастения, дренирани почви, с кисела до слабо ал­кална реакция. Факторите, водещи до от­слабване жизнеността на дърветата са предпоставка за атакуването им от па- тогена. Силни прояви на болестта се на­блюдават в сечища на нискостъблени дъ­бови, липови и др. широколистни насажде­ния. При иглолистните много податлива на заболяването е обикновената ела (Abies alba), растяща на влажни месторастения.

Мерки за борба: 

Отстраняване на заразените дървета. Изкореняване на пъновете, носители на мицел на гъбата и ня­колкогодишно земеделско ползване след това чрез дълбока обработка на почвата и отстраняване на заразените корени. За отделни дървета в парковете е възможно изкопаване на санитарни канавки около първично болните дървета.