60-годишнината на лесозащитните станции беше отбелязана с научно-практическа конференция

Лесовъди и лесозащитници и от науката и практиката споделиха своя опит по отношение на защита на горите от болести и насекомни вредители. Бяха показани примери от добрата лесозащитна практика в Европа. Специалистите споделиха личния си опит от актуални теренни проучвания в страната, представиха информация за карантинните вредители и полезните насекоми като част от биологичната борба в горите ни. Като свидетелство за висока оценка и признателност към дейността и професионализма на служителите и за приноса им в опазването и подобряването на здравословното състояние на българските гори изпълнителният директор на ИАГ - инж. Мирослав Маринов награди с плакет и почетна грамота лесозащитни станции - София, Пловдив, Варна, секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“ в ИГ при БАН и катедра „Патология на растенията и химия“ при ЛТУ. Във връзка с годишнината и в знак на почит и признателност за активна дейност и дългогодишен стаж в областта на лесозащитата с индивидуални грамоти бяха удостоени над 20 научни работници, преподаватели и експерти от лесозащитните станции, ИАГ, ИГ при БАН, ЛТУ и ЮИДП. Посмъртно бяха почетени колеги, посветили голяма част от живота си на лесозащитата. С цел спазване на противоепидемичните мерки, конференцията се проведе дистанционно в електронна среда. Експерти по лесозащита от МЗХГ, ИАГ, ЛЗС, РДГ, държавните предприятия и техните териториални поделения, БАБХ, БАН, Агробиоинститут и Институт за гората в Република Сърбия, представиха доклади, които ще бъдат отпечатани в специален сборник на списание „Наука за гората“ посветен на 60 години от създаването на лесозащитните станции в България.
http://www.iag.bg/news/lang/1/id/15876/display