ВАЖНИ ФИТОПАТОГЕННИ ГЪБИ ПО ИГЛИЦИТЕ НА БЕЛИЯ И ЧЕРНИЯ БОР В РАЙОНА НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ПЛОВДИВ

Естествените борови насаждения, и създадените от 60-те до 80-те години на миналия век култури, изпълняват важни екологични, икономически и социални функции. През последните години здравословното им състояние в цялата страна е нестабилно. Основните причини за това са свързани с настъпили продължителни засушавания и много високи температури на въздуха през летните и есенни сезони, като и липса на обилни снеговалежи през зимата, довели до чувствително намаляване на водните запаси в почвата, ниска въздушна влажност и последващо физиологично отслабване на дърветата. Тези фактори са създали предпоставка за нападането им от гъбни патогени и насекомни вредители, които допълнително влошават тяхното състояние. По видовете на род Pinus са се развили редица увреждащи гъбни патогени, някои от които могат да окажат значително влияние върху здравословното им състояние. В района на станцията широко разпространени са представителите на род Lophodermium - Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. и L. seditiosum Minter. Заболяването, причинено от тях е наречено „изсипване иглиците на бора“ и е добре познато в горските разсадници, където се проявява често и е от значителна важност при производството на борови фиданки. То е установено и в култури и насаждения, в които причинява предимно слабо изреждане на короните, основно в долната и средната им част. С по-висока патогенност е L. seditiosum, но сериозни повреди причинява при продължителен период с висока влажност на въздуха...

Цялата публикация се намира в приложения pdf файл.

Материалът е съвместна разработка на Лесозащитна станция - Пловдив и Института за гората при БАН.