Здравословно състояние на горите през 2019 г. и предвидени лесозащитни мероприятия през 2020 г.

Общото събрание на ООН обяви 2020 г. за Международна година на растителното здраве. Решението е продиктувано от увеличаващите се заплахи за здравето на растенията поради ежегодно унищожаване на значителна част от възможния добив на продукция от вредители в селското и горското стопанство. Фактори за това са промените в климата и човешките дейности, които влошават екосистемите и намаляват биоразнообразието, както и утроилото за последното десетилетие международно движение на хора и търговия, което допринася за разпространението на вредители по целия свят. От представените прогнози от трите лесозащитни станции в България се вижда, че като цяло фитосанитарното състояние на горите спрямо предходните години се подобрява. Установените повреди през 2019 г. са на обща площ от 497 246 дка, което е 1.2 % от общата залесена площ в България. Предвидено е провеждане на лесозащитни мероприятия на 33 % от засегнатите през 2019 г. горски площи.

Пълният текст в прикачения pdf файл.