Гниене на корените и изсъхване на дървета (коренова гъба, червена гнилота на корените)

Категория: 
Гниене на дървесината
Месец: 
септември, октомври, ноември
Латинско име: 
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Симптоми и повреди: 

В зависи­мост от дървесните видове, по които се развива паразитната гъба, проявлението на болестта има различен характер. При боровете (род Pinus) гъбата се развива са­мо в корените и причинява тяхното гние­не и загиване. В резултат на развитието и, в кореновата система настъпват патолого-физиологични изменения - наруше­но хранене и водообмен. Първите призна­ци са скъсяване на иглиците, а след това пожълтяване, намаляване на прираста и пълно изсъхване на дърветата. По-късно по кората на загиналите части от дърве­тата се появяват плодни тела на вторич­но настанили се гъби - Cenangium sp., Stereum sp. и др. В последния стадий от заболяването в областта на кореновата шийка се появяват кожести, разлати, от­горе кафяви, а отдолу бели, порести плод­ни тела. Изгнилата дървесина е жълто- кафява и се разпада на нишки. Болестта в насажденията се развива огнищно, очер­тавайки групи от загинали дървета. При смърча и елата гъбата се развива в сърце- винната (зряла) дървесина на корените и стъблото, засяга малка част от камбия в началната фаза на развитие и първите симптоми се изразяват в намаляване на прираста. По-нататък гъбата се разви­ва и причинява гниене, което може да об­хване част или всички корени и зрялата стъблова дървесина до 10-15 m височина. Отначало обхванатата дървесина потъм­нява със синьо-виолетов оттенък, след то­ва става червено-кафява и в крайната фа­за на гниене - сламеножълта с бели петна от неразложена целулоза и се разпада на нишки. При по-дебелите стъбла се образу­ват и празнини (хралупи). Гъбата обезце­нява най-ценната част от дървесината на стъблата в много големи размери. В българските смърчови гори е широко раз­пространена.

Причинител: 

Базидиевата гъба He­terobasidion annosum (Fr.) Bref. (syn. Fomes annosus Fr.) е факултативен сапрофит, един от най-опасните патогени за игло­листните гори, разпространен в цялото северно полукълбо. Напада всички иглолис­тни видове и някои широколистни. Уста­новено е, че съществуват форми на патогена, приспособени към паразитиране по видове от р. Picea (смърч) и по р. Pinus (бор). Образува разлати плодни тела с раз­мери до 30-40 cm, разположени в областта на кореновата шийка или между скелет­ните корени. Дава огромно количество ба- зидиоспори, които са основния фактор за нейното разпространение. След развитие на мицела образува и конидиоспори, разпо­ложени на бухалковидни конидионосци, с добра кълняемост, която обаче бързо за­губват. Развитието на гъбата H. annosum е многогодишно. Заразяването на корени­те се осъществява първоначално от базидиоспори, които, попаднали на механични наранявания - отрези от пъни или на по-тънките корени, покълват и мицелът бър­зо навлиза към дървесината, където се раз­вива много години, т.е. докато има храни­телен субстрат. Възможно е и премина­ване на мицела контактно от заразени върху здрави корени. По този начин най- често се разпространява заболяването в насажденията. Поради това се очертават огнища от заболели дървета. Плодните тела на гъбата се формират когато гнилостният процес е напреднал, в област­та на кореновата шийка. Загниването на корените е причина за намаляване стабил­ността на дърветата, увеличени повреди от ветровали и огромна загуба на дърве­сина от гниене. Гъбата може продължи­телно време да се развива върху органични дървесни отпадъци от корени в почвата и при благоприятни условия да преми­не към паразитен начин на живот.

Екологични изисквания: 

Разпространението и развитието на кореновата гъба е свързано с редица фактори - температура, влажност, киселинност на почвата и средата, в която се развива, нали­чие на антагонистични гъби и др. Особено силно се нападат насаждения, създаде­ни върху земеделски земи, пасища, години, пожарища, а така също и на по-влажни и богати месторастения. Уплътняването i на почвата, периодичното намаляване на : влагата, неподходящите месторастения, дълбокото засаждане на фиданките, меха­ничните повреди по тях, благоприятст­ват увеличаването на повредите. Разсей­ването на базидиоспорите започва след стопяването на снега, но най-благоприят­ни температури са между 15 и 25 °С. Покълнването на спорите се осъществява в широк температурен диапазон (от 10 до 30 °С) при попадане на подходяща среда. Много благоприятен субстрат са пресни­те отрези от пъновете при водене на отгледни сечи. След това мицелът може да се развива и при по-ниски температури, защитен от кората и дървесината. Това е причината масовото заразяване и развитие на гъбата да се засилва с увелича­ване възрастта на дърветата. Обикнове­но то настъпва след 20-40-годишна въз­раст, след провеждане на първите отглед- ни сечи. Възможно е заразяване и развитие и на по-млади фиданки, развиващи се като подраст в насажденията.

Мерки за борба: 

Ограничаване на механичните повреди в приосновната част на дърветата. При провеждане на отгледни мероприятия в младите култу­ри се извършва третиране на пъновете с антисептици - натриев нитрит (NaNO3) - 10% воден разтвор, боракс - 3-5 % воден разтвор или биологичния препарат Pg-1, разработен на базата на антагонистич­ната гъба Peniophora gigantea.